kobieta w okularach

 

Scanderia Venture działa od 2018 roku. Możemy jednak pochwalić się dużo większym doświadczeniem w budowaniu i rozwijaniu projektów. Wielokrotnie występowaliśmy po różnych stronach stołu transakcyjnego, jako pomysłodawcy, menedżerowe i inwestorzy. To dzięki temu jesteśmy dziś w stanie aktywnie uczestniczyć i wspierać twórców w rozwijaniu innowacyjnych pomysłów i świadomie oceniać, które projekty mają globalny potencjał.

Naukowcy, badacze i doświadczeni inwestorzy pracujący w naszym zespole podpowiedzą, jak i w którym kierunku rozwinąć projekt, aby zyskał on globalny charakter.

Dokładna analiza pozwoli znaleźć obszary wymagające dopracowania i wesprzeć twórców w tym zakresie. Dzięki temu projekt po wprowadzeniu niezbędnych poprawek może ponownie startować w konkursie i uzyskać pozytywną opinię Komitetu Inwestycyjnego funduszu.

Obszary zaangażowania Funduszu w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:

 • KIS 1. Zdrowe społeczeństwo
 • KIS 9. Elektronika i fotonika
 • KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne
 • KIS 13. Inteligentne technologie kreacyjne

 

Jakie warunki musi spełniać projekt, który może pozyskać finansowanie funduszu Scanderia Venture?

Każdy projekt musi spełniać pewne warunki, aby mógł otrzymać finansowanie funduszu. Wśród najważniejszych z nich możemy wymienić następujące:

 • projekt musi posiadać charakter badawczo-rozwojowy, zgodny z obszarami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji funduszu,
 • projekt musi posiadać potencjał innowacyjny, budujący przewagę na konkurencyjnym, globalnym rynku,
 • projekt musi być realizowany w Polsce przez polską spółkę prawa handlowego (tzw. Polski Pierwiastek),
 • twórca musi mieć możliwość ochrony praw własności intelektualnej,
 • zespół realizujący projekt powinien posiadać kompetencje i potencjał niezbędny do osiągnięcia założonych celów.

Wszystkie kwestie związane z wypełnieniem warunków dotyczących pozyskania finansowania omawiamy z każdym pomysłodawcą podczas spotkań bezpośrednich.

Zachęcamy więc do kontaktu z nami poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub profil na LinkedIn #scanderiaventure #scanderiafund #scanderiavc.

 

INFORMACJA ESG

 

WPROWADZENIE

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) nakłada na Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi obowiązek ujawniania informacji związanych z polityką zrównoważonego inwestowania, w tym informacje o sposobie polityki zrównoważonego inwestowania lub braku wdrożenia takiej polityki.

 

Polityki ESG (E – środowisko, S - społeczeństwo, G – ład korporacyjny) dotyczą zintegrowanego podejścia do inwestycji, uwzględniając kwestie środowiskowe, społeczne i dobrych praktyk zarządzania. Z perspektyw inwestycyjnej ASI w ESG brane są pod uwagę, między innymi, takie czynniki jak zrównoważony rozwój, ryzyko inwestycyjne, wartości dla inwestorów, reputacja i legitymacja do inwestowania.

Podsumowując, zgodnie z założeniami tzw. Zielonego Ładu implementowanie polityk ESG w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych ma przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, minimalizować ryzyko inwestycyjne, a także służyć pozyskiwaniu inwestorów i budowaniu pozytywnej reputacji.

 

RYZYKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Poprzez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonywanych przez uczestników ASI.

 

ZASI oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności (zarządzanie ASI), nie przyjął strategii polegających na uwzględnianiu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, a zatem – w swojej bieżącej działalności ryzyk tych nie uwzględnia. ZASI nie sporządził na poziomie swojej organizacji strategii określających metodykę uwzględniania warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

 

W związku z powyższym, ZASI nie uwzględnia w strukturze wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za działalność ZASI ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w tym nie posiada polityki w zakresie ograniczenia zachęt do podejmowania nadmiernego ryzyka inwestycyjnego w aspekcie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

 

ZASI nie wyklucza wprowadzanie w przyszłości strategii w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

 

GŁÓWNE NIEKORZYSTNE SKUTKI DECYZJI INWESTYCYJNYCH DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych to skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu i do których odnosi się art. 4 i art. 7 SFDR.

 

ZASI oświadcza, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze pod uwagę analizy niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z uwagi na fakt, iż w profilu inwestycyjnym ASI ocena czynników zrównoważonego rozwoju jest utrudniona lub niemożliwa, ze względu na:

 • specyfikę działalności inwestycyjnej i charakter lokat inwestycyjnych ASI – dla których ocena niekorzystnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju jest niemożliwa lub bardzo utrudniona
 • niską dostępności wskaźników zrównoważonego rozwoju dla sektorów inwestycyjnych ASI
 • inwestowanie w aktywa nie będące przedmiotem oceny z perspektywy ESG
 • inwestowanie w spółki będące na wczesnym etapie rozwoju – nieposiadające ugruntowanych praktyk zarządzania lub nieposiadające zadeklarowanej strategii działalności gospodarczej wobec czynników środowiskowych lub społecznych
 • krótkoterminowe horyzonty inwestycyjne lokat ASI, wobec czego niemożliwa lub znacznie utrudniona jest weryfikacja przedmiotów inwestycyjnych pod kątem niekorzystnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju
 • dywersyfikację portfela inwestycyjnego, wobec czego analiza każdego aktywa pod kątem wpływu na zrównoważony rozwój może być niemożliwa lub bardzo utrudniona
 • lokaty inwestycyjne ASI opierają się w istotnej części na prywatnych transakcjach lub niepublicznych spółkach, które nie zapewniają transparentności w kwestii praktyk ESG
 • inwestycje w podmioty rozwijające się, które nie posiadają utrwalonej historii lub danych w zakresie ESG, co sprawia, że trudno jest ocenić ich wpływ na zrównoważony rozwój
 • fakt, iż uwzględnianie kryteriów ESG nie przynosi znaczącej wartości dodanej do strategii inwestycyjnej lub nie wpływa znacząco na poprawę wyników inwestycyjnych
 • umowy inwestycyjne i struktury finansowania mogą zawierać klauzule lub warunki, które utrudniają lub uniemożliwiają uwzględnianie kwestii ESG w procesie inwestycyjnym.

 

W miarę rozwoju regulacji i praktyki w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, wypracowaniem standardów branżowych w zakresie uwzględniania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz wraz ze wzrostem dostępności danych dotyczących zrównoważonego rozwoju pochodzących od spółek będących potencjalnym przedmiotem inwestycji, ZASI może uwzględnić w strategii analizę niekorzystnych skutków podejmowanych decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju.

INWESTYCJE ZARZADZANE PRZEZ ZASI W RAMACH ASI NIE PROMUJĄ ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH, ANI NIE REALIZUJĄ ZRÓWNOWAŻONYCH INWESTYCJI. INWESTYCJE ZARZĄDZANE PRZEZ ZASI NIE UWZGLĘDNIAJĄ UNIJNYCH KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH ZRÓWNOWAŻONEJ ŚRODOWISKOWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 

Projekt pn. „Scanderia Venture - Inkubator projektów B+R w sektorach life science, IoT, ICT” realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: BRIdge Alfa.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 31 000 000 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 24 800 000 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2018 – 2023

Celem projektu jest wspieranie inwestycji w innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, znajdujące się na etapie przed i zalążkowym zawierające tzw. Polski Pierwiastek. Rezultatem projektu będzie wsparcie ponad 20 projektów B+R.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

unijne logotypy