POLITYKA PRYWATNOŚCI
SCANDERIA VENTURE SP. Z O.O.

Polityka Prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO”.

Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez SCANDERIA VENTURE sp. z o.o następujących danych osobowych:

 1. osób fizycznych wchodzących w skład zespołu Grantobiorcy (tj. podmiotu realizującego Projekt B+R, wybranego w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji Projektu Grantowego, będącego stroną umowy o wsparcie - powierzenie grantu);
 2. osób fizycznych składających oferty na zapytania ofertowe w tym min. w procedurze konkurencyjnej ogłaszanej przez SCANDERIA VENTURE;
 3. kontrahentów i pracowników lub współpracowników kontrahentów SCANDERIA VENTURE;
 4. kandydatów do pracy/współpracy w spółce SCANDERIA VENTURE.

Administratorem danych osobowych wszystkich osób wskazanych w lit. A-D jest Scanderia Venture sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-103 Białystok, ul. Bitwy Białostockiej nr 4A lok. 112 („Administrator”); kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

A.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza dane osobowe osób wchodzących w skład zespołu Grantobiorcy w celu: realizacji Projektu Grantowego, w tym oceny pomysłu (dane osobowe w ramach Formularza Zgłoszeniowego Projektu B+R), a następnie realizacji umów składających się na realizację Projektu Grantowego: umowy o poufności, umowy o wsparcie - powierzenie grantu, umowy opcji objęcia udziałów oraz umowy inwestycyjnej.
 2. ZAKRES DANYCH. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe tj. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.
 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe osób wchodzących w skład zespołu Grantobiorcy są przetwarzane w celu realizacji Projektu Grantowego finansowanego ze środków unijnych, podlegającego rozliczeniu na podstawie przepisów: ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR oraz właściwych przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dane przetwarzane są także w celu realizacji umów składających się na realizację Projektu Grantowego.
 4. ŹRÓDŁO DANYCH. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osób fizycznych (twórców/pomysłodawców) lub od lidera pomysłu (dane osób wchodzących w skład zespołu).
 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do rozliczenia Projektu Grantowego tj. nie krócej niż 10 lat od dnia utrwalenia danych osobowych, przy czym NCBiR jest uprawniony do wydłużenia ww. okresu przechowywania danych.
 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. Odbiorcami danych osobowych są: NCBiR oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – w zakresie przysługujących tym podmiotom uprawnień kontrolnych związanych z Projektem Grantowym, wynikających z umów projektowych i przepisów prawa, jak również na potrzeby rozliczenia Projektu Grantowego. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi takie jak zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, księgowe.
 7. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH. (i) Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych (ii) Prawo żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekomplenych danych (iii) Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania (iv) Prawo żądania przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu (v) Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

B.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza dane osobowe osób składających oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe (w tym w procedurze konkurencyjnej) ogłaszane przez Administratora w celu wyłonienia wykonawcy zadania finansowanego ze środków unijnych oraz w celu oceny oferty i zawarcia umowy z wykonawcą.
 2. ZAKRES DANYCH. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe tj. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, NIP.
 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe osób składających oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe (w tym w procedurze konkurencyjnej) ogłaszane przez Administratora, są przetwarzane w celu realizacji Projektu Grantowego finansowanego ze środków unijnych, podlegającego rozliczeniu na podstawie przepisów: ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR oraz właściwych przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dane przetwarzane są także w celu realizacji umowy z wykonawcą wybranym do realizacji zadania.
 4. ŹRÓDŁO DANYCH. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od wykonawcy zadania.
 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do rozliczenia Projektu Grantowego tj. nie krócej niż 10 lat od dnia utrwalenia danych osobowych, przy czym NCBiR jest uprawniony do wydłużenia ww. okresu przechowywania danych.
 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. Odbiorcami danych osobowych są: NCBiR oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – w zakresie przysługujących tym podmiotom uprawnień kontrolnych związanych z Projektem Grantowym, wynikających z umów projektowych i przepisów prawa, jak również na potrzeby rozliczenia Projektu Grantowego. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi takie jak zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, księgowe.
 7. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH. (i) Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych (ii) Prawo żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekomplenych danych (iii) Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania (iv) Prawo żądania przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu (v) Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

C.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będącymi kontrahentem Administratora lub osób zamierzających podjąć współpracę z Administratorem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, albo osób wyznaczonych przez takiego kontrahenta jako osoba do kontaktów, w celu umożliwienie kontaktu w bieżących sprawach, min. w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania, przekazywania informacji o naszej działalności i możliwych formach współpracy. W razie nawiązania współpracy celem przetwarzania danych jest obrona przez roszczeniami lub dochodzenie roszczeń wynikających z umowy zawartej z kontrahentem.
 2. ZAKRES DANYCH. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe tj. imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email), NIP.
 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania współpracy lub kontaktu, utrzymywaniu relacji z kontrahentem i oraz możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 4. ŻRÓDŁO DANYCH. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od kontrahenta będącego osobą fizyczną, lub od pracodawcy/podmiotu którego reprezentuje osoba fizyczna.
 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres do zakończenia współpracy, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy. Dane mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie - w przypadku uzyskania od kontrahenta sprzeciwu wobec przetwarzania, jednakże dane nie zostaną usunięte w terminie wskazanym powyżej, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach działalności w roli kontrahenta. W każdym wypadku Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do rozliczenia Projektu Grantowego tj. nie krócej niż 10 lat od dnia utrwalenia danych osobowych, przy czym NCBiR jest uprawniony do wydłużenia ww. okresu przechowywania danych.
 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. Odbiorcami danych osobowych są: NCBiR oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – w zakresie przysługujących tym podmiotom uprawnień kontrolnych związanych z Projektem Grantowym, wynikających z umów projektowych i przepisów prawa, jak również na potrzeby rozliczenia Projektu Grantowego. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi takie jak zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, księgowe zajmujące się obsługą kontrahentów.
 7. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH. (i) Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych (ii) Prawo żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekomplenych danych (iii) Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania (iv) Prawo żądania przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu (v) Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

D.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących kandydatami do pracy/współpracy, w celu oceny kwalifikacji na stanowisko podane w ogłoszeniu o pracę/współpracę.
 2. ZAKRES DANYCH. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe, wynikające z przepisów prawa pracy: imię i nazwisko; imiona rodziców, data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Inne dane osobowe (np. wizerunek) kandydat udostępnia z własnej inicjatywy na podstawie zgody na ich przetwarzanie.
 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - czynności zmierzające do zwarcia umowy; oraz art. 6 ust. 1 lit. c) – w odniesieniu do umów o pracę, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji i w odniesieniu do wizerunku i innych danych osobowych podanych w CV z własnej inicjatywy przez samego kandydata.
 4. ŻRÓDŁO DANYCH. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od kandydata.
 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH. Administrator przetwarza dane osobowe kandydata do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji - przez okres 2 lat od chwili zebrania danych.
 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi takie jak zewnętrzne firmy informatyczne oraz firmy zajmujące się pośrednictwem rekrutacyjnym.
 7. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH. (i) Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych (ii) Prawo żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekomplenych danych (iii) Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania (iv) Prawo żądania przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu (v) Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 

 

Projekt pn. „Scanderia Venture - Inkubator projektów B+R w sektorach life science, IoT, ICT” realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: BRIdge Alfa.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 31 000 000 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 24 800 000 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2018 – 2023

Celem projektu jest wspieranie inwestycji w innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, znajdujące się na etapie przed i zalążkowym zawierające tzw. Polski Pierwiastek. Rezultatem projektu będzie wsparcie ponad 20 projektów B+R.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

unijne logotypy